מדיניות ההחזרים היבואנים.

1.       ניתן לבצע החלפות / החזרות עד 14 יום מיום הקניה,  ובלבד שהמוצר נמצא באריזתו המקורית (בשלמותה) ולא נעשה בו שימוש.

2.       לא ניתן להחזיר / להחליף מוצר מורכב או ללא אריזתו.

3.       אין החזרות/החלפות של פרחים, נרות ומוצאי חג כגון: חנוכייה / קערת פסח / כלי למצות וכן הלאה.

4.       בביטול עסקה – ינוכו דמי ביטול מהעסקה כחוק – 5% על תשלום במזומן / המחאה או 7% על תשלום בכרטיס אשראי.

5.       לקוח ששילם במזומן או המחאה יקבל החזר כספי בצורת המחאה (בניכוי דמי הביטול), ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

6.       לא ניתן לבטל הזמנות  שהוזמנו בהתאמה אישית.

7.       לא ניתן לבטל מוצר שיובא במיוחד עבור הלקוח. 

קנייה  בטוחה

הקניה באתר היבואנים,  בטוחה ומוגנת, אמצעי האבטחה באתר מאובטחים ומאושרים ע"י חברות  האשראי

המעוניינים יכולים לבצע רכישה בטלפון:  1700-50-60-98

מדיניות פרטיות.

פרטיותך חשובה לנו ואנו רוצים שתרגיש בנוח לבקר ולרכוש בחברתנו, לכן  אנו  לא  מעבירים את פרטי לקוחתנו לשום גורם  לצורך  פעילות  שיווקית כזאת  או  אחרת.

תקנון האתר

 1. כללי

האתר הינו חנות וירטואלית ומועדון לקוחות שהוקמו ומופעלים על ידי נובל אינפינטי והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון של האתר ומסכים כי השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת גם פנייה למין השני בהתאם.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור משתמעת בין מכוח הוראות תקנון זה ובין מכוח פעילות האתר אם במפורש ואם במשתמע.

  1. שימוש באתר

2.1          השרות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

2.2          ביצוע עסקאות באמצעות האתר מותר אך ורק לתושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.3          במתן הצעה ו/או בביצוע הזמנה באמצעות האתר מאשר המזמין כי הינו עומד בקריטריונים הקבועים בס”ק 2.2 לעיל, וכי הינו עושה שימוש אך ורק בכרטיס אשראי הנמצא ברשותו כדין ואשר השימוש בו מותר לו בהתאמה להוראות כל דין.

2.4          המזמין מאשר כי ידוע לו כי מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

2.5          על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט בשרתי האינטרנט של היבואנים באופן תקין ומסודר.

המזמין יידרש למלא בשדות המתאימים לכך באתר את כל הפרטים הנדרשים לרבות פרטים אישיים ופרטי דואר אלקטרוני שלו. מילוי הפרטים השלם והמדויק הינו באחריותו הבלעדית של המזמין ותנאי לביצוע פעולת הרכישה!

במקרה של מסירת פרטים שגויים אשר תגרור שיבושים באספקה לא תחול על היבואנים כל אחריות בגין שיבושים אלה ותוצאותיהם והמזמין יחויב בכל תשלום נוסף בגין דמי משלוח והטיפול.

2.6          חברת היבואנים לא תתחשב בהצעות אשר פרטיהן משובשים ו/או בלתי שלמים, זאת גם אם מקור התקלה הוא היבואנים והמזמין פוטר את היבואנים מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לו, אם בכלל, עקב אי קבלת הצעתו לרכישת המוצר באמצעות האתר מחמת שיבוש ו/או חוסר בפרטים.

2.7         היבואנים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממזמין ו/או רוכשים פוטנציאליים ביצוע רכישות באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

2.7.1      המזמין מסר במתכוון פרטים שגויים.

2.7.2      המזמין הפר תנאי תקנון זה או כל הסכם ו/או התחייבות נוספים ו/או אחרים עם היבואנים או מי מטעמה, לרבות אי תשלום מלוא התמורה במועד בעסקאות קודמות עם חברת היבואנים ולרבות במסגרת עסקאות אשר בוצעו שלא במסגרת האתר.

2.7.3      המזמין עשה שימוש בשירותי היבואנים למעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.7.4      המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ביבואנים  או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות היבואנים.

2.7.5    לחברת היבואנים יסוד סביר לחשש כי המזמין לא יעמוד בהתחייבויותיו בגין הזמנות מוצרים באתר.

  1. מחירים ותשלום

3.1          כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים למתן הצעות רכישה במחיר הנקוב בלבד.

3.2          מחיר ההובלה או המשלוח הנקובים הינם להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק, בלבד. היבואנים, מחירי ההובלה משתנים בהתאם לנתוני המיקום הפיזי לקבלת המחיר הסופי לחישוב עלות המשלוח יש צורך ליצור קשר טלפון עם שרות הלקוחות בטלפון 1700-50-60-98

3.3          כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

3.3          היבואנים שומרת על זכותה להציע הנחות על המוצרים המוצגים באתר, כמבצעים למשתמשי האתר או ליחידים ועל הקונה האחריות הבלעדית לוודא את תנאי כל מבצע (לרבות, תוקפו), אלא אם צוין באתר מפורשות אחרת. לא יחול על מוצר כפל מבצעים.

3.4          חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, מנפיקת הכרטיס באמצעותו מבקש המזמין לבצע את הרכישה, לחברת היבואנים.

בהעדר אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההצעה/הזמנה על ידי הרוכש. המזמין פוטר את היבואנים מכל אחריות בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא לא נתקבל אישור חברת האשראי כאמור.

3.5          במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא הודיע באופן הקבוע לשם כך כי יווצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע”י מבצע הפעולה ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שיוצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה חברת היבואנים זכאית לבטל את ההזמנה.

3.6          בכל מקרה, מועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

3.7         היבואנים תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי- לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה- על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. אי הצגת דרישה כזו, לא תפטור את הרוכש מעמידה מלאה בהוראות תקנון זה.

בחר המזמין לרכוש מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, תשולם התמורה באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם  עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית (למעט, במקרה של הפרת התחייבות המזמין לפירעון, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

המוצרים:

4.1        היבואנים מאפשרת לציבור ליתן הצעות לרכישת מוצרים המשווקים על ידה באמצעות האתר במגוון, בכמויות, במחיר ובתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. ליבואנים שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

4.2          כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו במעמד הקניה.

4.4          תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למזמין כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המזמין, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר וחריגה קלה במידות (עד 5 ס"מ) שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. בכל מקרה של סתירה בין התיאור המילולי לבין התמונה, יגבר התיאור המילולי על התמונה.

אופן ביצוע הרכישה:

5.1          מזמין רשאי להזמין כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי, למעט אם נאמר מפורשות אחרת, במידה והבחירה היא במוצר ביבוא אישי זמן האספקה הוא עד 45 ימי עסקים.

5.2         היבואנים לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

5.3          במידה ומוצר אשר ביקש לקוח להזמין באמצעות האתר אינו נמצא במלאי, רשאית חברת היבואנים שלא לקבל את הצעתו לרכישת המוצר מבלי שהדבר יהווה הפרה של כל התחייבות מצידה וללא חיוב המזמין בכל תמורה ואם בפועל בוצע חיוב תשיב חברת היבואנים לרוכש את מלוא הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד היבואנים בעניין זה.

5.4          היבואנים מחויבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והתשלום, למעט אם סוכם אחרת מפורשות בפניה של המציע אשר אושרה ע”י שירות הלקוחות של היבואנים.

5.5          זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.6          במידה וחברת היבואנים תאפשר איסוף עצמי של המוצר והמזמין בחר לאסוף את המוצר המוזמן באופן עצמאי, על המזמין להגיע למקום האיסוף כפי שייקבע ע”י היבואנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ואך ורק במועד אשר יתואם עם המזמין מראש, ובמקרה כזה לא יחויב המזמין בדמי הובלה. המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

ביטול הזמנה

6.1 לקוח המעוניין לבטל עסקה לפני שמשלוח המוצר יצא אל המען שמסר המזמין, יודיע על כך באמצעות פניה כתובה לשרות הלקוחות או באמצעות דואר אלקטרוני.

6.2 במידה והודעת הביטול לפי ס”ק 6.1 נעשתה לפני חיוב הכרטיס, תבוטל העסקה ללא חיוב כלשהו.

בוטלה עסקה אחרי שחויב כרטיס האשראי שהוזן בטופס ההזמנה, ולפני שמשלוח המוצר יצא אל הלקוח, תבוטל העסקה בקיזוז דמי טיפול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול העסקה לאחר משלוח, שלא מחמת ליקוי במוצר ו/או חוסר התאמה בין המוצר לבין תיאורו באתר במועד ההזמנה, יתאפשר בכפוף לאמור להלן:

6.3 הביטול בוצע בהודעה כתובה, הכוללת את כל הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, אשר נמסרה למשרדי היבואנים בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם.

המזמין יחזיר על חשבונו את המוצר באריזתו המקורית למחסני היבואנים, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא תוך 14 ימים.

המזמין שילם דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6.4 מוצר אשר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להיארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה, ייחשב כמוצר שערכו פחת, וחברת היבואנים לפי שיקולה הבלעדי יכולה לסרב לביטול העסקה בהתאם לחוק ביטול עסקאות.

6.5          בוטלה העסקה לאחר חיוב כרטיס האשראי של המזמין, בהתאם לחוק ביטול עסקאות.

6.6          במידה ולקוח לא השלים את הזמנתו תוך 7 ימים עקב אי מסירת פרט חיוני לשם השלמת ההזמנה, רשאית חברת היבואנים לבטל את ההזמנה.

6.7          ביטול מכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

  1. שמירת ושימוש בפרטים ופרטיות

7.1          המזמין מסכים בזאת כי פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמרו לשימושה הפנימי של היבואנים בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.

7.2          רישומי מערכת המחשב של חברת היבואנים לגבי פעולת רכישה המבוצעת באתר יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

היבואנים רשאים להשתמש בפרטים שיימסרו ע”י המזמין לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, לרבות לגורם שלישי אשר יעשה שימוש במידע זה ובלבד שלא ימסרו הנתונים המזהים את המזמין באופן אישי.

  1. קניין רוחני.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה המפורשת מראש ובכתב של חברת היבואנים.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, לרבות הצגת איזה מאלה בכל אתר אינטרנט אחר או נוסף, בלא קבלת הסכמת היבואנים מראש ובכתב.

  1. תנאים נוספים

9.1         חברת היבואנים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון בנוסח שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

9.2          בשום מקרה לא תחול על חברת היבואנים אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומין שהוא הנובע משימוש באתר, לרבות נזק בגין חשיפה לוירוסים ו/או קלקולים ו/או ליקויים טכנולוגיים אחרים הנובעים מהשימוש באתר.

9.3          חברת היבואנים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר אם וככל שתבוצע ע”י גורם שאינו בשליטתה, אנו עובדים עם חברות אבטחה שמספקות הגנה לאתר במשך 24/7 ונותנים מענה מושלם לצורכי הלקוחות מבחינת בטיחות גלישה.

9.4          הודעות למזמין תבוצענה ע”י היבואנים לכתובת הדוא”ל או לכתובת המשלוח אשר מסר המזמין/המזמין וכל הודעה שתשלח אליו תחשב כאילו נתקבלה בכתובתה לכל דבר ועניין בחלוף 24 שעות במקרה של משלוח הודעה בדוא”ל ובחלוף 5 ימי עסקים במקרה של משלוח הודעה באמצעות הדואר לפי הכתובות האמורות.

9.5        לבירורים ניתן לפנות לשירות לקוחות היבואנים בטלפון: 1700-50-60-98